Spółka zoo czy jednoosobowa działalność, co się bardziej opłaca?

(najważniejsze szczegóły jednego i drugiego, porównanie i podsumowanie)

Na tak zadane pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Trudno bowiem odpowiedzieć na pytanie w jakiej formie prowadzić działalność nie wiedząc jakie decyzje w przedsiębiorstwie są podejmowane, jak duża jest lub będzie to działalność, jakie ryzyka nakreślone przez przedsiębiorcę wiążą się z prowadzoną działalnością. Proszę zwrócić uwagę, że inne ryzyka będzie miał przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe i zatrudniający dwie lub trzy osoby, a inne ryzyka będzie miał przedsiębiorca prowadzący działalność deweloperską i zatrudniający często kilkanaście lub kilkadziesiąt osób.

Działalność czy spółka z o.o. – najważniejsze jest bezpieczeństwo

Zasadniczą zasadę, którą wyznajemy w kancelarii to rozdzielenie – odseparowanie działalności gospodarczej od majątku osobistego. To punk wyjścia do dalszych rozważań. Jeżeli zatem zamierzacie Państwo prowadzić działalność obarczoną realnym ryzykiem (przykładem może być branża gastronomiczna – leasingi sprzętu, zatrudnione osoby, często kredyty), wówczas warto rozważyć prowadzenie takiego przedsiębiorstwa w formie spółki – spółki z o.o.

Jest to naprawdę bardzo ważny aspekt, często bagatelizowany przez przedsiębiorców, którzy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, że w czasie, kiedy biznes nie działa, jak należy, zobowiązania należy regulować, tak jak problemów ze stroną przychodową nie byłoby. W praktyce oznacza to oczekiwania firm leasingowych na spłatę rat leasingowych, banki czekają na spłatę rat kredytowych i oczywiście pracownicy i współpracownicy oczekują wynagrodzenie. W zaistniałej sytuacji przedsiębiorca nie jest w stanie odseparować majątku prywatnego od majątku zawodowego, zatem jeżeli jakikolwiek wierzyciel skieruje wniosek o wszczęcie egzekucji, należy liczyć się z tym, że komornik zapuka nie tylko do drzwi firmy, ale również drzwi prywatnego domu.

Jeżeli mamy za sobą już rozważania dotyczące kwestii bezpieczeństwa, możemy skupić się na aspekcie opłacalności.

Jednoosobowa działalność a spółka z o.o. – podatki

Bezdyskusyjnie jednoosobowa działalność gospodarcza jest tania zarówno biorąc pod uwagę aspekty kosztów rejestracji, jak również kosztów prowadzenia działalności. Zwyczajowo, zwłaszcza te działalności, które nie generują dużej ilości dokumentów księgowych (przychodowych i kosztowych) mogą liczyć na obsługę księgową na miesięcznym poziomie ok. 200 zł netto, podczas gdy obsługa księgowa spółki z o.o. będzie kosztowała w granicach 1000-1500 zł netto. Dodatkowo elementem odróżniającym jednoosobową działalność gospodarczą od spółki z o.o. będzie koszt prowadzenia rachunku bankowego. Zasadniczo rzadko na dzień tworzenia tego artykułu zdarzają się nieodpłatne rachunki firmowe nawet dla jednoosobowej działalności gospodarczej, niemniej będą one zdecydowanie tańsze w utrzymaniu niż rachunki firmowe prowadzone dla spółek kapitałowych.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest inaczej opodatkowana niż spółka z o.o.

Zdecydowanie pojawiają się również różnice w opodatkowaniu jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Głównym i ważnym elementem jest to, że spółka z o.o. posiada osobowość prawną – należy w obrocie gospodarczym w sposób zdecydowany odróżnić spółkę od zarządu i wspólnika, natomiast przy jednoosobowej działalności gospodarczej wspólnikiem, prezesem jest właściciel. W praktyce przekłada się to na opodatkowanie w pierwszej kolejności spółki (jako płatnika podatku od osób prawnych – podatek CIT) i dopiero tak powstały zysk może zostać podzielony pomiędzy wspólników w formie dywidendy, zatem właściciel spółki z o.o. w uproszczeniu podatek zapłaci dwukrotnie – raz na poziomie spółki (CIT) i drugi raz na poziomie dywidendy do powstałego zysku.

Celem przypomnienia chciałbym podkreślić, iż podatek CIT wynosi aktualnie dla dużych podatników (obrót powyżej 2 mln euro) 19%, natomiast dla podatników małych (obrót poniżej 2 mln euro brutto w roku obrotowym) podatek CIT wynosi 9%. W przypadku spółki, wypłacając podatek od zysku (dywidenda), spółka (jako płatnik podatku) pobierze zryczałtowany podatek od osoby pobierającej dywidendę w wysokości 19%. Ważnym zatem aspektem i różnicą jest to, że jednoosobowa działalność gospodarcza nie płaci podatku CIT. Przedsiębiorca prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego, w zależności od wybranej formy opodatkowania – w przypadku tzw. skali podatkowej, podatek wynosi 17% i następnie, po przekroczeniu progu podatkowego, 32%, natomiast w przypadku podatku liniowego podatek wyniesie 19%. Przedsiębiorca ma również od dyspozycji opodatkowanie w formie ryczałtu oraz karty podatkowej.

Działalność gospodarcza a spółka z o.o. – składki na ubezpieczenia zdrowotne

Oczywiście to nie tak, że daniny publicznoprawne kończą się na podatkach. Przedsiębiorca nie może zapominać o składkach na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej składki zdrowotne, składki emerytalno-rentowe są absolutnie obowiązkowe. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której przedsiębiorca jednocześnie jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy w innym miejscu, wówczas z tego tytułu opłaci składki emerytalno-rentowe i nie będzie musiał ich opłacać z tytułu prowadzonej działalności – opłaci jedynie i ponownie składki zdrowotne. Nie bez znaczenia pozostaje wprowadzenie od początku 2022 roku tzw. „Polskiego Ładu”, a wraz z Polskim Ładem pakietu ustaw, w tym zmiany w opłacaniu i rozliczaniu składki zdrowotnej. Obecnie, w zależności od formy opodatkowania przedsiębiorca zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 9% od osiągniętego dochodu (nie przychodu), jednak nie mniej niż 270,90 zł, w przypadku skali podatkowej lub 4,9% od osiągniętego dochodu w przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się podatkiem liniowym (również nie mniej niż 270,90 zł).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej udostępnił kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenia zdrowotne znajdujący się pod tym adresem:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-skladki-zdrowotnej

Przechodząc płynnie do składek na ubezpieczenia społeczne w ujęciu wspólników spółek z o.o., wspólnicy zwolnieni są z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalno-rentowe, chyba że…wspólnik jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. W zaistniałej sytuacji mało tego, że wspólnik zobowiązany jest za odprowadzenie składek podobnie jak przedsiębiorca, nie może on skorzystać z tzw. ZUS’u preferencyjnego w okresie pierwszych 24 miesięcy prowadzenia działalności. Ważna uwaga w tym miejscu – przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie jednoosobowej spółki z o.o. (spółka, w której jest tylko jeden wspólnik), chcący uniknąć naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne, często przekazywał 1 lub 2 udziały innej osobie, jednak taka sytuacja faktyczna jest kwestionowana coraz częściej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który kwestionuje nierozliczone składki, uzasadniając to próbą obejścia przez przedsiębiorcę ustawy. Jeżeli zatem chcemy już mieć wspólnika, należy rozważyć sytuację, w której wspólnik będzie miał więcej niż 1-2 udziały.

Zachęcamy do lektury naszego innego artykułu, w którym argumentujemy „dlaczego działalność obarczoną wysokim ryzykiem warto prowadzić w formie spółki kapitałowej”

https://dowlegal.pl/spolka-kapitalowa-jako-bezpieczna-forma-dzialalnosci-gospodarczej/

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest łatwiejsza w prowadzeniu

Podsumowując, jednoosobowa działalność gospodarcza jest łatwiejsza w prowadzeniu, podatkowo również jest korzystniejszą opcją dla przedsiębiorcy (zysk opodatkowany jest wyłącznie raz, a nie dwa – CIT i podatek od dywidendy). Jeżeli połączymy to z tańszym rachunkiem bieżącym i tańszą księgowością, możemy dojść do wniosku, że spółka z o.o. w ogóle się nie opłaca, jednak nie możemy zapominać o spokoju jaki daje nam spółka kapitałowa i to według mnie jest kluczowy element, który należy brać pod uwagę planując strukturę prowadzonego biznesu. Przedsiębiorca musi, a przynajmniej powinien pamiętać, że zobowiązania firmowe powinny zostać zobowiązaniami firmowymi, a tylko prowadzenie działalności w formie spółki umożliwia taką separację. Oczywiście tak, jak wspólnik spółki kapitałowej nie odpowiada za zobowiązania spółki w ogóle, tak zarząd spółki nie odpowie za zobowiązania spółki tylko wówczas, gdy, jeżeli zaistnieje stan niewypłacalności, złoży w odpowiednim czasie wniosek o ogłoszenie upadłości. Również tutaj możemy dokonać zróżnicowania jednoosobowej działalności gospodarczej od spółki z o.o. – przedsiębiorca prowadzący działalność w formie JDG składając wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa sąd upadłościowy ustalając składniki masy upadłości nie będzie rozgraniczał tychże składników od składników majątku prywatnego konkretnej osoby fizycznej, która tę działalność prowadziła. W spółkach kapitałowych zdecydowanie takie rozgraniczenie istnieje – majątek wspólnika to majątek wspólnika, a majątek spółki to majątek spółki, zatem członek zarządu składając wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, nie ryzykuje w żadnym zakresie swoim majątkiem prywatnym.

Każdą jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w spółkę z o.o.

Jednocześnie pamiętajmy o tym, że każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, w odpowiednim czasie może podjąć decyzję o przekształceniu tej działalności w spółkę z o.o., o czym więcej pisaliśmy w tym miejscu:

https://dowlegal.pl/przeksztalcenie-dzialalnosci-w-spolke-dlaczego-moze-to-sie-oplacac/

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.