Duże zmiany dla przedsiębiorców, decydujących się przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę cywilną

Nowy Polski Ład zakłada duże zmiany dla przedsiębiorców – podwyższenie kwoty wolnej od podatku, progów podatkowych oraz zmian w odliczaniu składek zdrowotnych. Czy wobec powyższego atrakcyjniejsze stanie się prowadzenie działalności gospodarczej?

Według ustaleń kwota wolna od podatku miałaby wynosić 30.000 zł, co skutkowałoby tym, że przedsiębiorca osiągający dochód na poziomie 6.000 zł nie zapłaci podatku. Ponadto, jeszcze osiągając dochód w kwocie 120.000 zł miałaby obowiązywać niższa stawka podatkowa 17%. Niestety, Nowy Polski Ład to dla przedsiębiorców nie tylko pozytywne zmiany w postaci zwiększenia kwoty wolnej od podatku czy podwyższenia progu podatkowego, lecz także dla większości przedsiębiorców zwiększenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej.

Składka zdrowotna według założeń i dziś

Początek 2022 roku będzie się wiązał z nowymi zasadami dotyczącymi wymiaru składek zdrowotnych oraz ich odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja programu Polski Ład zmieni podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Założenie jest takie, aby w miejsce stałej zryczałtowanej opłaty podstawą wymiaru składki był rzeczywisty dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dziś obowiązuje składka zdrowotna w wysokości 9% odliczana od podstawy określonej w odrębnych przepisach. Stanowi ją zadeklarowana przez przedsiębiorcę kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS w obwieszczeniu. W praktyce najniższa możliwa wysokość składki jaką może odprowadzić przedsiębiorca to 381,81 zł. Program Polski Ład zakłada, że od początku 2022 roku przedsiębiorca będzie odprowadzał składkę zdrowotną w wysokości 9% obliczoną od realnie uzyskanego dochodu.

Od stycznia 2022 roku składka zdrowotna ma być uzależniona od wysokości uzyskanego dochodu, czyli każdy przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym  od dochodu przekraczającego 4242,38 zł zapłaci więcej niż obecnie. W przypadku podatku liniowego ustalono jeszcze dolny próg. Minimalna składka będzie dla nich liczona od minimalnego wynagrodzenia w przypadku, gdy wykazane dochody w roku podatkowym będą od niego niższe.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

W przypadku ryczałtowców składka zdrowotna będzie wynosiła 1/3 stawki ryczałtu. W praktyce będzie to działało w ten sposób, że przedsiębiorca opłacający ryczałt w wysokości 15% będzie odprowadzał składkę zdrowotną na poziomie 5% przychodu. Tutaj minimalna składka zdrowotna nie będzie miała zastosowania.

Jeżeli chodzi o wspólników spółki komandytowej nowa zasada nie może być stosowana ze względu na to, że w swoich zeznaniach podatkowych nie wykazują oni dochodu z działalności gospodarczej – spółki komandytowe są podatnikami CIT. Tutaj składka zdrowotna jest obliczana od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez GUS. To samo dotyczy wspólników jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej będącej podatnikiem CIT oraz podmiotów opłacających podatek w formie karty podatkowej.

Obowiązujące przepisy zezwalają na pomniejszenie podatku dochodowego o 7,75% zapłaconej składki zdrowotnej. Realizacja programu Polski Ład zniesie taką możliwość. To znacząca zmiana na niekorzyść zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Dla wielu przedsiębiorców możliwość odliczenia składki zdrowotnej była znacznym ułatwieniem. Obowiązkowe składki na ZUS są  znacznym kosztem działalności.

Podsumowanie nadchodzących zmian

Emocje związane z nowym programem społeczno-gospodarczym powinny zostać odłożone na dalszy plan i przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy dokonać szczegółowej analizy sytuacji firmy. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej różni się od prowadzenia spółki z o.o. pod wieloma względami. Pod uwagę należy wziąć nie tylko obciążenia podatkowe, lecz także różnego rodzaju formalności.
Osoby planujące założyć firmę lub rozważające zmianę formy prowadzenia działalności często zadają sobie pytanie, co jest bardziej opłacalne – jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to uzależnione od wielu czynników, a przede wszystkim specyfiki działalności.

Podsumowując, wszystkie zmiany mają swoje wady i zalety. Jeżeli wejdą one w życie tak naprawdę sama praktyka pokaże co będzie dla przedsiębiorców bardziej opłacalne.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.