Spółka kapitałowa jako bezpieczna forma prowadzenia działalności gospodarczej

Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z potencjałem zysku, ale też z ryzykiem. Zarówno dochód jak i straty z prowadzonej działalności gospodarczej zależą od rodzaju rynku, na jakim jest ona prowadzona, ale przede wszystkim od jej skali. Im większa skala prowadzonej działalności, tym większy kapitał może być potrzebny do inwestycji. Jak więc zminimalizować straty i stres związany z aktywnością na rynku kiedy ryzyko jest wysokie?

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej z perspektywy właściciela przedsiębiorstwa jest najbezpieczniejszą formułą działalności

Jedną z najbardziej oczywistych możliwości (choć nie jedyną), jest prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej. Kodeks spółek handlowych przewiduje w przypadku działalności spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników. Każdy wspólnik bądź akcjonariusz będzie ponosił ryzyko finansowe do wysokości wniesionych wkładów lub zakupionych akcji, co w praktyce oznacza, że wspólnik bądź udziałowiec będzie chronił swój majątek prywatny przed stratami ponoszonymi z działalności firmy. Ryzyko finansowe ogranicza się więc w tym przypadku jedynie do wysokości zainwestowanego kapitału.

Co więcej, ustawodawca przewidział powstanie w spółkach kapitałowych dodatkowych organów: rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Ich działalność zwiększa niewątpliwie bezpieczeństwo prowadzonej działalności, organy te bowiem sprawują nadzór nad działalnością spółki. Pełnią one ową funkcję we wszystkich dziedzinach działalności spółki, co może pomóc uchronić przedsiębiorców przed popełnieniem błędnych decyzji. Rola tych organów sprowadza się jedynie do doradztwa i oceny, nie mają one bowiem prawa wydawania zarządowi spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki. Inną ogromną zaletą prowadzenia przedsiębiorstwa w formie spółki akcyjnej lub z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwość kumulowania kapitału poprzez emisję akcji, lub udziałów.

Jest to w pełni sformalizowany i klarowny sposób zapewniający szybki przypływ środków finansowych, niezbędnych do sprawnego funkcjonowania działalności gospodarczej. Należy pamiętać jednak, że prowadzenie działalności w formie spółki kapitałowej ma również swoje minusy. Chodzi o mnożenie kosztów i formalności, których ze względu na sposób uregulowania spółek akcyjnej i z ograniczoną odpowiedzialnością w ustawie o rachunkowości oraz kodeksie spółek handlowych, nie da się uniknąć. Ponadto, zyski osiągane przez spółkę akcyjną opodatkowane są podwójnie – najpierw na poziomie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), a następnie na poziomie wspólników, którzy od wypłaconą dywidendę pomniejszają o należny podatek od osób fizycznych (PIT).

Tym samym jeżeli prowadzona działalność gospodarcza nie niesie za sobą większego ryzyka bądź jej skala jest niewielka, rozsądniejsze może być pozostanie przy mniej sformalizowanych formach jak np. jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka osobowa. W przypadku działalności o wysokim ryzyku, przekształcenie działalności w spółkę kapitałową, wydaje się bardzo dobrym rozwiązaniem dla każdego przedsiębiorstwa.

Prowadzenie biznesu w formie jednoosobowej działalności gospodarczej warto rozważyć przy projektach o mniejszej skali, obarczonych mniejszym ryzykiem biznesowym

Przekształcenie działalności w spółkę kapitałową – czy to dobre rozwiązanie?

Spółka kapitałowa, to bardzo wygodne prowadzenie działalności gospodarczej. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na dużą skalę bądź na ryzykownym rynku, nie zawsze musi więc generować dla przedsiębiorcy ogromny stres i ryzyko utraty całego majątku. Jeżeli zdecyduje się na działanie w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zabezpieczy on swoje prywatne aktywa. Ponadto uzyska możliwość nadzoru nad kierunkiem działalności i oceny sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Takie czynniki niewątpliwie mogą skłonić przedsiębiorcę do podjęcia na rynku większego ryzyka i przyczynić się do sukcesu rozwijanego przedsięwzięcia.

Więcej na temat spółek kapitałowych, możesz przeczytać pod tymi linkami:
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową – krok po kroku
Uproszczona procedura przekształcenia spółki w inny rodzaj spółki

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.