POLITYKA PRYWATNOŚCI
I PLIKÓW COOKIES

 

 

 Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (dalej: Polityka prywatności) zawiera informacje
na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku
z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej działającej pod adresem: https://dowlegal.pl/ (dalej: strona internetowa).

 1. Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DOWLEGAL ADWOKACI DECOWSKA-OLEJNIK SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jana Pawła II 80 lok. C-14, 00-175 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000912030, posiadająca NIP: 5252560020, numer REGON: 14670188000000,

zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Spółką”.

 

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:

 • adres e-mail: biuro@dowlegal.pl
 • pisemnie: Dowlegal Adwokaci Decowska-Olejnik sp. p., Jana Pawła II 80 lok. C-14, 00-175 Warszawa

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych;

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Skontaktowanie się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej.

·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         nazwa firmy,

·         adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),

·         numer NIP,

·         treść wiadomości.

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

 

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Obsługa formularza kontaktowego „Zadaj pytanie przez formularz”.

·         imię i nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         treść wiadomości,

·         dane w dokumentach załączonych przez Ciebie do formularza.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu formularza kontaktowego „Bądźmy w kontakcie”.

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Wykorzystywanie plików cookies – innych niż niezbędne pliki cookies.

·         pliki cookies użytkownika strony internetowej.

art. 6 ust. 1 lit. a RODO

– przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

 

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej.

·         adres IP,

·         data i godzina odwiedzin strony internetowej,

·         rodzaj systemu operacyjnego,

·         czas spędzony na stronie,

·         odwiedzone podstrony,

·         dane gromadzone w plikach cookies,

·         inne dane gromadzone przez Google Analitycs.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi poznanie Twojej aktywności na stronie internetowej.

 

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Cele archiwalne oraz cele dowodowe.

·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         nazwa firmy,

·         adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),

·         numer NIP,

·         inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi zabezpieczenie informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym.

 

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         nazwa firmy,

·         adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),

·         numer NIP,

·         inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Spółki.

 

 

Cel przetwarzania

Dane osobowe

Podstawa prawna

Spełnienie obowiązków wynikających z RODO.

·         imię,

·         nazwisko,

·         adres e-mail,

·         numer telefonu,

·         nazwa firmy,

·         adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo),

·         numer NIP,

·         inne niezbędne dane.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

– przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący
na Spółce;

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

– przetwarzanie jest niezbędne
w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO.

 

 

 

 4. Obowiązek podania nam swoich danych osobowych

 • Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania np. w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych.
 • Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.

 

 5. Prawo wycofania zgody

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 • Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres: biuro@dowlegal.pl, bądź
  w przypadku plików cookies zmieniając ustawienia plików cookies.
 • Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

6. Profilowanie danych i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany

Informujemy, że Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

7. Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom.

Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:

 • Firmy hostingowe, które przechowują dane na serwerze,
 • Podmioty świadczące usługi techniczne, jeżeli prace techniczne są objęte działaniem obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 • Inni podwykonawcy, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli będzie to niezbędne.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

8. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Tak. W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

 

9. Przekazywanie danych do Państw trzecich

Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Opis okresów przetwarzania znajdziesz poniżej:

 • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Obsługa formularza kontaktowego „Zadaj pytanie przez formularz”– dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
 • Wykorzystywanie plików cookies (innych niż niezbędne pliki cookies) – dane związane z plikami cookies będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania,
 • Analiza aktywności na stronie internetowej –  dane związane analizą aktywności na stronie będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata,
 • Cele archiwalne i dowodowe – dane związane z celami archiwalnymi i dowodowymi będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania,
 • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 • Spełnienie obowiązków wynikających z RODO – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora Danych Osobowych.

 

10. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Informujemy, że na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Jako Administrator Danych Osobowych szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem
w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 

11. Pliki cookies

Administrator Danych Osobowych na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystują tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane
na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika strony internetowej. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej.

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę wraz z możliwością zarządzania plikami cookies, tj. zdecydowania, na które pliki cookies się godzisz, a które chcesz blokować.

Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej:

 • funkcjonalne pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies jest niezbędne do prawidłowego działania strony internetowej, te pliki cookies możemy umieszczać bez Twojej zgody,
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować,
  w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową
  i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności
  i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics.
 • Marketingowe pliki cookies – wykorzystywanie takich plików cookies umożliwia kierowanie
  do użytkowników strony internetowej reklam dostosowanych do ich preferencji.

Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim  urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.

Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Dajemy Ci możliwość modyfikowania plików cookies z poziomu naszej strony internetowej. 

Polylang

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Polylang dla zarządzanie tłumaczeniami. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis preferencji językowych

Google Adsense

Marketing

Używanie

Używamy Google Adsense dla wyświetlanie reklam. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Adsense Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zapis i śledzenie konwersji
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

WordPress

Funkcjonalne

Używanie

Używamy WordPress dla rozwój strony internetowej. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Przechowywanie preferencji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Sprawdzanie czy można umieszczać cookies
Nazwa
Wygaśnięcie
stałe
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników

Google Analytics

Statystyki

Używanie

Używamy Google Analytics dla statystyki strony internetowej. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Analytics Privacy Statement.

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Zliczanie i śledzenie wyświetleń stron
Nazwa
Wygaśnięcie
1 minuta
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika

Complianz

Funkcjonalne

Używanie

Używamy Complianz dla zarządzanie zgodami cookies. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Complianz Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Store information about cookies that have been detected on the site

Google Fonts

Marketing

Używanie

Używamy Google Fonts dla wyświetlanie czcionek. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Fonts Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Google Maps

Marketing

Używanie

Używamy Google Maps dla wyświetlanie map. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Google Maps Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
nic
Funkcja
żądanie adresu IP użytkownika

Facebook

Marketing, Funkcjonalne

Używanie

Używamy Facebook dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj Facebook Privacy Statement.

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis ostatniej wizyty
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zachowywanie unikalnego ID sesji
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników
Nazwa
Wygaśnięcie
3 miesiące
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zachowanie unikalnego ID użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
2 lata
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis danych konta

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
1 tydzień
Funkcja
Określanie rozdzielczości ekranu
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
Dostarczanie zapobiegania oszustwom
Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Zapis i śledzenie czy karta jest aktywna

LinkedIn

Funkcjonalne, Marketing, Statystyki, Preferencje

Używanie

Używamy LinkedIn dla wyświetlanie ostatnich postów w mediach społecznościowych i/lub przycisków udostępniania. Czytaj więcej

Udostępnianie danych

Aby uzyskać więcej informacji, proszę przeczytaj LinkedIn Privacy Statement.

Funkcjonalne

Nazwa
Wygaśnięcie
sesja
Funkcja
Możliwość równoważenia obciążenia
Nazwa
Wygaśnięcie
6 miesięcy
Funkcja
Zapis preferencji plików cookie
Nazwa
Wygaśnięcie
10 lat
Funkcja
Przechowywanie preferencji dot. prywatności

Marketing

Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
1 miesiąc
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania
Nazwa
Wygaśnięcie
90 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Aktywacja dostarczania reklam i retargetowania

Statystyki

Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
śledzenie i zapis identyfikacji użytkownika
Nazwa
Wygaśnięcie
30 dni
Funkcja
Zapis i śledzenie wizyt między stronami

Preferencje

Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis czy wiadomosć została wyświetlona
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zapis informacji o przeglądarce
Nazwa
Wygaśnięcie
1 dzień
Funkcja
Możliwość równoważenia obciążenia
Nazwa
Wygaśnięcie
1 rok
Funkcja
Zachowywanie zalogowania użytkowników

Różne

Cel w toku sprawdzania

Używanie

Udostępnianie danych

Udostępnianie danych oczekuje na dochodzenie

Cel w toku sprawdzania

Nazwa
Wygaśnięcie
Funkcja
Nazwa
cmplz_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_user_data
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_consented_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_policy_id
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_marketing
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_statistics
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_preferences
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_functional
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_banner-status
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_saved_categories
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
cmplz_saved_services
Wygaśnięcie
365 dni
Funkcja
Nazwa
wp_lang
Wygaśnięcie
Funkcja

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. Bądź świadomy, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

12. Umieszczone rodzaje plików cookies

 

Nazwa

Dostawca

Wygaśnięcie

Funkcja

fbsr_

dowlegal.pl

Plik sesyjny

Ten plik cookie służy do identyfikacji użytkownika w aplikacji. Umożliwia to użytkownikowi strony internetowej zalogowanie się do serwisu za pośrednictwem aplikacji Facebook.

rc::a

gstatic.com

Plik trwały

Plik cookie służy do odróżnienia ludzi od botów. Jest to korzystne dla strony internetowej w celu sporządzania ważnych raportów na temat korzystania ze strony internetowej.

rc::c

gstatic.com

Plik sesyjny

Plik cookie służy do odróżnienia ludzi od botów.

test_cookie

doubleclick.net

1 dzień

Plik cookie służy do sprawdzenia, czy przeglądarka użytkownika obsługuje pliki cookie.

pll_language

dowlegal.pl

1 rok

Plik cookie służy do określenia preferowanego języka odwiedzającego i ustawienia języka zgodnie z preferencjami użytkownika strony internetowej – jeśli jest to możliwe.

_ga

dowlegal.pl

2 lata

Plik cookie rejestruje unikalny identyfikator (ID), który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej.

_ga_#

dowlegal.pl

2 lata

Plik cookie używany przez Google Analitycs do zbierania danych na temat liczby odwiedzin strony internetowej przez użytkownika, a także generuje raport skanowania plików cookie daty pierwszej i ostatniej wizyty użytkownika.

_gat

dowlegal.pl

1 dzień

Plik cookie używany przez Google Analytics do ograniczania szybkości żądań.

_gid

dowlegal.pl

1 dzień

Plik cookie rejestruje unikalny identyfikator (ID), który jest używany do generowania danych statystycznych na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony internetowej.

_gcl_au

dowlegal.pl

3 miesiące

Plik używany przez Google AdSense do eksperymentowania z efektywnością reklam w witrynach użytkowników strony internetowej.

fbssls_

connect.facebook.net

Plik sesyjny

Plik cookie gromadzi dane na temat korzystania przez odwiedzającego z systemu komentarzy na stronie internetowej oraz tego, jakie blogi/artykuły przeczytał użytkownik strony internetowej. Można to wykorzystać do ceków marketingowych.

IDE

doubleclick.net

1 rok

W trakcie klasyfikacji.

pagead/1p-conversion/#/

google.com

Plik sesyjny

W trakcie klasyfikacji.

pagead/1p-user-list/#

google.com

Plik sesyjny

Plik cookie śledzi, czy użytkownik strony internetowej wykazuje zainteresowanie określonymi produktami lub wydarzeniami na wielu stronach internetowych i wykrywa, w jaki sposób wygląda korzystanie użytkownika strony internetowej między witrynami. Plik cookie służy do mierzenia wysiłków reklamowych i ułatwia wypłacanie opłat za polecenie między witrynami.

13. Aktualizacja polityki

Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia __________ r., ponadto wszelkie wersje archiwalne polityki prywatności zostaną podlinkowane poniżej.