#OtwieramyZamkniete

Pozew WIBOR – żądamy unieważnienia umowy kredytu złotowego na drodze sądowej!

SPRAWDŹ NASZE DOŚWIADCZENIE W SPORACH Z BANKAMI NA WALKAOFRANKA.PL

Kancelaria Adwokacka Dowlegal zdobyła szerokie doświadczenie w sporach z bankami na gruncie kilkuset procesów frankowych stając po stronie kredytobiorców, w obronie ich praw. Toczymy od 2016 roku spory pomiędzy wszystkimi bankami, które w latach 2005-2010 udzielały toksycznych kredytów, a wszelkie osiągnięcia publikujemy na stronie poświęconej tematyce kredytów frankowych pod adresem: walkaofranka.pl. Kancelaria Dowlegal zdobyła wiele orzeczeń unieważniających umowy frankowe dla swoich klientów.

Aktualnie nasza kancelaria adwokacka prowadzi sprawy przeciwko takim bankom jak:

– Santander Consumer Bank,
– Mbank,
– Raiffeisen (stary porfel kredytów hipotecznych Polbank).
– PKO BP,
– BPH (portfel kredytów denominowanych),
– Getin Bank, Deutsche Bank,
– Millennium,
– GE Money Bank (aktualnie BPH – kredyty indeksowane),

WIBOR CIĄŻY CI W ŻYCIU?
Szukasz pomocy doświadczonej kancelarii prawniczej?

Kredyt oparty o WIBOR w umowach kredytów złotowych zamienimy na spokojną przyszłość!

Co to jest WIBOR?

Wibor to wskaźnik referencyjny, który ustalany jest w procesie tzw. fixingu. Przez 25 lat administratorem było Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, natomiast od dnia 30 czerwca 2017 r. administratorem jest GPW Benchmark S.A.

Umowy kredytowe przewidują najczęściej stosowanie WIBOR 3M lub WIBOR 6M (gdzie M oznacza cykle zmiany stawki referencyjnej, liczone w miesiącach).

Zgodnie z założeniami, na podstawie stopy procentowej WIBOR banki zgadzały się wzajemnie na udzielanie sobie pożyczek, przy czym istotny tutaj był sposób ustalania tego współczynnika – mianowicie jest to średnia arytmetyczna ze stóp procentowych wskazanych przez banki po odrzuceniu skrajnych wartości. Zasadniczo był albo powinien być odzwierciedleniem zawieranych przez banki komercyjne transakcji depozytowych na rynku międzybankowych.

W jaki sposób WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytu?

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stawka referencyjna, stosowana w Polsce, wyznaczana przez Zrzeszenie Banków Polskich (ZBP). Oprocentowanie kredytu jest ustalane przez banki i jest uzależnione od stawki WIBOR. WIBOR jest stawką referencyjną, która wyznacza poziom oprocentowania kredytu. Banki ustalają wysokość oprocentowania umownego poprzez dodanie do wskaźniku WIBOR marży, która zależy od wielu czynników, w tym od wiarygodności kredytobiorcy. Im wyższa jest stawka WIBOR, tym wyższe będzie oprocentowanie kredytu. W przypadku obniżenia stawki WIBOR, banki zasadniczo obniżają również poziom oprocentowania dla kredytobiorcy.

Czy pozew o WIBOR może okazać się rozwiązaniem?

To zależy od sytuacji. WIBOR może być użytecznym narzędziem, aby uzyskać szybszy dostęp do finansowania lub zminimalizować koszty finansowania. W rzeczywistości może to być dobre rozwiązanie dla niektórych firm, ponieważ zapewnia możliwość szybkiego dostępu do finansowania i zmniejszenia obciążenia finansowego. Jednak warto pamiętać, że pozew o WIBOR może być czasochłonny, a w wielu przypadkach unieważnienie umowy opartej o WIBOR może nie być dobrym rozwiązaniem (zwłaszcza w przypadku nowych umów kredytowych). Dlatego ważne jest, aby dokładnie przeanalizować sytuację i ustalić, czy pozew o WIBOR będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Złotówkowicze skończą jak frankowicze?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Wszystko zależy od tego, jak zostaną rozstrzygnięte pozwy WIBOR-u. Jeśli sąd uzna je za zasadne, to banki, które oferowały kredyty złotówkowe, mogą zostać zmuszone do oddania pobranych, na podstawie nieważnej umowy kwot rat. W przypadku frankowiczów pozwy zostały uznane za zasadne, więc banki muszą najczęściej zwrócić wszystkie pobrane kwoty. Jednak w przypadku pozwów WIBOR-u sytuacja jest inna – przede wszystkim nowa i dla kredytobiorców, jak też dla sądów, dlatego nie można powiedzieć jednoznacznie, jak skończą złotówkowicze.

Kredyty złotowe mają wady. Czy jest szansa na unieważnienie umowy?

W zależności od sytuacji, w której znajdujesz się w odniesieniu do danego kredytu złotowego, istnieje spora szansa na unieważnienie umowy. Aby to osiągnąć, trzeba wykazać, że w momencie zawarcia umowy kredytobiorca nie został przez bank prawidłowo poinformowany o realnym ryzyku wzrostu WIBOR, jak również, że bank na sfinansowanie akcji kredytowej nie korzystał z pieniędzy z rynku międzybankowego tylko z depozytów innych klientów.

Podważenie wskaźnika WIBOR w umowach kredytowych – jakie są możliwe kierunki działania?

  1. Skorzystanie z pomocy prawnej: przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z podważaniem wskaźnika WIBOR, warto skorzystać z pomocy profesjonalnego prawnika, który będzie mógł doradzić, jakie kroki należy podjąć.
  2. Złożenie pozwu do sądu: jeśli uważasz, że wskaźnik WIBOR w Twojej umowie kredytowej jest niewłaściwy, możesz wnieść pozew do sądu.
  3. Skontaktowanie się z instytucją finansową: jeśli chcesz uniknąć drogi sądowej, możesz skontaktować się z instytucją finansową, która udzieliła Ci kredytu, aby wynegocjować lepszy wskaźnik WIBOR.
  4. Skorzystanie z pomocy organizacji konsumenckich: jeśli czujesz, że Twoje prawa zostały naruszone, możesz skorzystać z pomocy organizacji konsumenckich, które mogą pomóc Ci w walce o sprawiedliwość.
  5. Skorzystanie z pomocy organów nadzoru finansowego: jeśli chcesz skorzystać z pomocy organów nadzoru finansowego, możesz złożyć skargę na instytucję finansową, która udzieliła Ci kredytu.

Dlaczego WIBOR nie odzwierciedla wiarygodnych transakcji?

Banki zawsze tłumaczyły konieczność zamieszczania w umowach kredytowych wskaźnika WIBOR tym, że jest on odzwierciedleniem ceny pieniądza, który musi pozyskać bank, na sfinansowanie akcji kredytowej kredytobiorcy, jednakże nasza analiza wyraźnie ukazała, iż od 2009 roku transakcje depozytowe pomiędzy bankami komercyjnymi były udzielane bardzo rzadko (czasem 1-2 w miesiącu), zatem nie dają one wiarygodnego odzwierciedlenia i dają, przynajmniej hipotetycznie, przestrzeń do manipulowania tymże wskaźnikiem.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego banki tak rzadko dokonują transakcji na rynku międzybankowym, z ujęciem WIBORu jest dosyć prosta – banki finansują akcje kredytowe (w uproszczeniu) z depozytów swoich klientów.

Dlaczego WIBOR powinien być wyeliminowany z umowy?

Jeżeli przyjmiemy, że transakcji na rynku jest niewiele, przez co wskaźnik, w oparciu o który oprocentowany jest kredyt hipoteczny (kredyt wieloletni), wówczas rzetelność wskaźnika jest niewiarygodna i może prowadzić do nadużyć na rynku finansowym. Analizując historycznie praktyki banków dochodzimy do wniosku, iż stosowanie wskaźnika referencyjnego w umowach, który miał mieć odzwierciedlenie w transakcjach, które praktycznie nie są notowane, chroni jedynie interesy banków i jednocześnie wystawia na nieograniczone ryzyko kredytobiorców. W związku z powyższym dochodzimy do wniosku, że WIBOR powinien zostać wyeliminowany z obrotu, a jeżeli przyjmiemy, że jest on tym elementem umowy, który traktowany jest jako główne świadczenie stron – prowadzi do nieważności całej umowy kredytowej.

Jakie roszczenia przysługują kredytobiorcom?

Unieważnienie umowy

Kredytobiorcom posiadającym kredyt złotówkowy ze zmienną stopą procentową opartą o wskaźnik referencyjny WIBOR, przysługuje roszczenie najdalej idące o uznanie przez sąd, że WIBOR jako element umowy, kształtujący kluczowe prawa i obowiązki stron, prowadzi do nieważności umowy, jednakże sprecyzowanie tego roszczenia w pozwie musi być świadomym wyborem, albowiem inaczej kształtuje się sytuacja kredytobiorcy, który zaciągnął kredyt kilkanaście lat temu i na wypadek stwierdzonej przez sąd nieważności umowy byłby zobowiązany zwrócić bankowi jedynie wartość nominalną kapitału (skutek stwierdzenia nieważności umowy), a inaczej sytuacja kredytobiorcy, który umowę kredytową podpisał rok, dwa lata temu.

Usunięcie klauzuli dotyczącej oprocentowania w ogóle (WIBOR + MARŻA)

Jeżeli sąd uzna w tym wariancie orzeczenia, iż klauzula dotycząca oprocentowania ma charakter niedozwolony i narusza w sposób rażący interesy konsumenta (sąd wskaże abuzywny charakter klauzuli), uzna, że klauzula dotycząca oprocentowania w ogóle nie wiąże konsumenta, natomiast umowę należy wykonać dalej w ujęci okresu kredytowania.

Usunięcie klauzuli dotyczącej WIBOR z umowy

Jeżeli sąd uzna, że wskaźnik referencyjny WIBOR od początku ustalany był w sposób wadliwy, naruszający w sposób rażący interesy konsumenta i nie powoduje nieważności całej umowy, możliwe jest wykonywanie tej umowy przy założeniu (w tym samym okresie co założony pierwotnie w umowie kredytowej), że klauzula WIBOR z umowy zostanie wykreślona i kredyt będzie oprocentowany jedynie stałą marżą banku, co jednocześnie będzie powodowało, iż bank powinien rozliczyć wszelkie nadpłaty, które otrzymał w związku ze stosowaniem klauzuli WIBOR.

Napisz do nas na adres wibor (MAŁPA) dowlegal.pl