#OtwieramyZamkniete

Odpowiedzialność członków zarządu

Kluczowa jest dla nas ochrona interesów właścicieli firm i członków zarządów spółek kapitałowych, obejmująca roszczenia cywilnoprawne, jak również odpowiedzialność osobistą (orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności lub zakazu zajmowania określonych stanowisk).

Prawnicy kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony członków organów spółek kapitałowych, ale także w dochodzeniu należności w ramach subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, którym zarządzali. Niejednokrotnie udowodniliśmy, na korzyść swoich mocodawców, że odpowiedzialność ta nie jest wyłącznie teoretyczna.