#OtwieramyZamkniete

Odpowiedzialność członków zarządu

Kluczowa jest dla nas ochrona interesów właścicieli firm i członków zarządów spółek kapitałowych, obejmująca roszczenia cywilnoprawne, jak również odpowiedzialność osobistą (orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności lub zakazu zajmowania określonych stanowisk).

Prawnicy kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony członków organów spółek kapitałowych, ale także w dochodzeniu należności w ramach subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, którym zarządzali. Niejednokrotnie udowodniliśmy, na korzyść swoich mocodawców, że odpowiedzialność ta nie jest wyłącznie teoretyczna.

Warto również podkreślić, że posiadanie funkcji członka zarządu jakiejkolwiek spółki, wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością prawną. Oprócz szerokich kompetencji  i praw, które przysługują członkowi zarządu, istnieje również odpowiedzialność prawna – zarówno karna jak i cywilna. O ile jest ona związana bezpośrednio z osobami członków zarządu, o tyle odpowiedzialność finansowa, nie ciąży na barkach osób zarządzających.

Dodatkowo warto pamiętać, że członkowie zarządu odpowiadają prawnie za różnorodne zobowiązania podatkowe wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Wszelkie czynności niezgodne z prawem jak np. zaleganie ze składkami ubezpieczeniowymi, zdrowotnymi, czy na Fundusz Pracy, podlegają karze i są ważnym elementem obowiązków i odpowiedzialnością członków zarządu.

Odpowiedzialność członków zarządu i wzajemne relacje między współwłaścicielami firmy, powodują również różnego rodzaju konflikty i spory wspólników spółek, które czasami przeradzają się w nieprzyjemne konflikty.