#OtwieramyZamkniete

Odpowiedzialność członków zarządu

Odpowiedzialności członka zarządu spółki kapitałowej nie wolno bagatelizować, gdyż każde podjęte przez niego działanie, może się wiązać ze znaczną szkodą majątkową. Co więcej, należy uwzględnić kwestię takie jak odpowiedzialność karna członków zarządu, a także odpowiedzialność cywilna. W przypadku, gdy egzekucja przeciwko spółce okazała się być bezskuteczna, za jej zobowiązania odpowiadają swoim własnym majątkiem. Nie uwzględnia się winy członka zarządu i zwalnia się go z odpowiedzialności finansowej, w sytuacji, gdy urealnia się przesłanka ustawowa. Istotną kwestią jest, iż w momencie, w którym członek zarządu nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości spółki, podlega karze pozbawienia wolności nawet do roku.

W składzie członków zarządu spółki mogą zasiadać wspólnicy, akcjonariusze, a nawet osoby spoza tego grona, w zależności od tego, czy jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnicy), spółka akcyjna (akcjonariusze). Członkowie zarządu spółki są w pełni odpowiedzialni za funkcjonowanie i zobowiązania spółki, a także za reprezentowanie jej.

Wygaśnięcie mandatu członka zarządu jest kwestią, przysparzającą trudności. Według jednego punktu widzenia, kadencję oblicza się według pełnych lat obrotowych, natomiast według drugiego liczy się go, rozpoczynając na dniu powołania, a tylko ostatni rok pełnienia funkcji członka zarządu musi być pełnym rokiem obrotowym.

Kluczowa jest dla nas ochrona interesów właścicieli firm i członków zarządów spółek kapitałowych, obejmująca roszczenia cywilnoprawne, jak również odpowiedzialność osobistą (orzeczenie zakazu prowadzenia określonej działalności lub zakazu zajmowania określonych stanowisk).

Prawnicy kancelarii posiadają specjalistyczną wiedzę w zakresie ochrony członków organów spółek kapitałowych, ale także w dochodzeniu należności w ramach subsydiarnej odpowiedzialności członków zarządu w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa, którym zarządzali. Niejednokrotnie udowodniliśmy, na korzyść swoich mocodawców, że odpowiedzialność ta nie jest wyłącznie teoretyczna.

Warto również podkreślić, że posiadanie funkcji członka zarządu jakiejkolwiek spółki, wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością prawną. Oprócz szerokich kompetencji i praw, które przysługują członkowi zarządu, istnieje, tak jak zostało to wspomniane powyżej, odpowiedzialność prawna – zarówno karna jak i cywilna. O ile jest ona związana bezpośrednio z osobami członków zarządu, o tyle odpowiedzialność finansowa, nie ciąży na barkach osób zarządzających.

Dodatkowo warto pamiętać, że członkowie zarządu odpowiadają prawnie za różnorodne zobowiązania podatkowe wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Wszelkie czynności niezgodne z prawem jak np. zaleganie ze składkami ubezpieczeniowymi, zdrowotnymi, czy na Fundusz Pracy, podlegają karze i są ważnym elementem obowiązków i odpowiedzialnością członków zarządu.

Odpowiedzialność członków zarządu i wzajemne relacje między współwłaścicielami firmy, powodują również różnego rodzaju konflikty i spory wspólników spółek, które czasami przeradzają się w nieprzyjemne konflikty.