Mikropożyczka dla przedsiębiorców – Kto może otrzymać?

Starosta ma prawo udzielić jednorazowo, z Funduszu Pracy, na podstawie zawartej umowy, pożyczki do 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (nowy art. 15zzd Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw). Po zmianach wprowadzonych na mocy tarczy kryzysowej 2.0 mogą się o nią starać mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 Prawa przedsiębiorców:

Mikroprzedsiębiorca – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z 2 ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 2 mln euro.

W celu umorzenia mikropożyczki wystarczy spełnić prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od udzielenia pomocy.

Mikropożyczka dla przedsiębiorców – Jakie warunki należy spełnić?

Aby otrzymać pożyczkę, mikro przedsiębiorcy muszą łącznie spełnić poniższe wymogi:

  • prowadzić działalność gospodarczą przed dniem 1.03.2020 r.,
  • doznać negatywnych skutków epidemii,
  • złożyć wniosek o pożyczkę do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez jego dyrektora.

Czy należy zatrudniać pracowników, aby otrzymać mikropożyczkę?

Mikroprzedsiębiorcy nie muszą już zatrudniać na dzień 29.02.2020 r. pracowników, co przewidywały przepisy pierwszej tarczy antykryzysowej, ani załączać do wniosku oświadczenia potwierdzającego ten fakt. Pożyczkę można spożytkować na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością. Na przykład; opłacenie podatków, składek ZUS, towary, materiały lub czynsz. Możemy wnioskować o dowolną kwotę, ale nieprzekraczającą 5000 zł. Warto pamiętać również, że skorzystanie z pożyczki nie zamyka drogi do ubiegania się o inne preferencje. Beneficjent spłaca pożyczkę nie dłużej niż przez 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału i odsetek przez 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Rada Ministrów ma prawo przedłużyć w rozporządzeniu okres spłaty, mając na względzie długość trwania i skutki pandemii.

Wnioski o pożyczkę można złożyć bezpośrednio poprzez stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy albo za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Gdzie składam wniosek?

Wnioski o pożyczkę można złożyć bezpośrednio poprzez stronę internetową Powiatowego Urzędu Pracy albo za pośrednictwem platformy praca.gov.pl.

Czy mikropożyczka może zostać umorzona?

Mikro przedsiębiorca, który przez 3 mies. od dnia przyznania pożyczki będzie prowadził działalność gospodarczą, zyskuje umorzenie pożyczki wraz z odsetkami. We wniosku o umorzenie oświadcza on, że wykonywał działalność gospodarczą przez wskazany okres. Odpadł zatem krytykowany wymóg niezmniejszenia stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar, przez 3 miesiące od udzielania mikropożyczki, w porównaniu ze stanem z 29.02.2020 r.

Zasady przyznawania mikropożyczki

Nowe zasady rządzące mikropożyczkami, jakie przyniosła tarcza 2.0, to:

  • umożliwienie korzystania z pożyczek również samozatrudnionym, poprzez eliminację warunku zatrudniania pracowników na 29.02.2020,
  • rezygnacja z uzależnienia umorzenia pożyczki od wymogu zachowania przez 3 mies. od jej udzielenia stanu zatrudnienia (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) przynajmniej na tym samym poziomie, co stan z 29.02.2020 r.,
  • zastąpienie ww. wymogu koniecznością prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od udzielenia pomocy.

Nowe korzystniejsze reguły stosuje się również do pożyczek udzielonych między 1.04.2020 a 17.04.2020 (art. 117 „tarczy 2.0”). Zapisano też, że przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów updof i updop (nowy art. 15zzd ust. 10 specustawy). Dofinansowanie kosztów działalności osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, niezatrudniającej pracowników, i pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców (odpowiednio art. 15zzc i art. 15zzd specustawy) kwalifikuje się do pomocy publicznej, mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji z 19.03.2020 – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (DzUrz UE C 91I z 20.03.2020).

Praktyczna instrukcja dotycząca sposobu składania wniosku znajduje się tutaj

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.