Nie udałoby się nam odpowiedzieć na to pytanie, gdyby nie Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która reguluje kwestie zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.

Nieuczciwa konkurencja to każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

Ustawa wprowadza pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, precyzując, iż czynem nieuczciwej konkurencji będzie działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Ustawodawca zawarł w ustawie jedynie tzw. katalog otwarty czynów nieuczciwej konkurencji o czym świadczy zwrot „w szczególności” i tak w szczególności czynem nieuczciwej konkurencji będzie wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Wszystkie wymienione przykłady to nieuczciwa konkurencja.

Oznaczenie przedsiębiorstwa, które wprowadza w błąd zaliczane jest do czynów nieuczciwej konkurencji

Zdecydowanie czynem nieuczciwej konkurencji będzie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła skrótu literowego lub innego charakterystycznego wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Podobnie będzie z nazwiskiem przedsiębiorcy – jeżeli przykładowo w wyniku splotu zdarzeń dwie osoby w Polsce będą miały takie samo nazwisko (przykładowo Gessler) i druga osoba w wyniku wypracowanej marki tej pierwszej osoby, chciałaby swoją markę zbudować w oparciu o ten sam przedmiot działalności, wówczas działanie takie mogłoby zostać uznane przez UOKiK jako nieuczciwa konkurencja.

Nieprawdziwe oznaczenie geograficzne, które wprowadza w błąd zaliczane jest do czynów nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie również opatrywanie towarów i usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym, wskazującym bezpośrednio, albo pośrednio nieprawdziwy kraj pochodzenia towaru. Jednoznacznie ustawodawca chciał uchronić nabywcę produktu przed pokusami nieprawdziwego oznaczenie geograficznego. Zasadniczo, jeżeli produkt powstał w Chinach powinien być oznaczony jako wyprodukowany w Chinach.  

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie oznaczenie towarów lub usług, albo jego brak, które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Sprawdź jak zachować się na sali rozpraw.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa to również czy nieuczciwej konkurencji

Często w stopkach mailowych możemy zauważyć klauzulę informacyjną wynikającą z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mianowicie czynem nieuczciwej konkurencji będzie również ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawodawca zdefiniował, iż pozyskaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest nieuczciwa konkurencja, gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi.

Namawianie pracowników cudzej firmy do działania lub zaniechania działania to również czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, względnie innych obowiązków umownych. 

Na pewno jako czyn nieuczciwej konkurencji UOKiK będzie tratował naśladowanie gotowego produktu, które polega na tym, że kopiowana, zewnętrzna postać produktu może wprowadzić w błąd co do tożsamości producenta, bądź produktu.

Zastanawiasz się jak zwalczyć nieuczciwą konkurencję? Nasza kancelaria adwokacka Ci w tym pomoże.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji to nieuczciwa konkurencja

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie również rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorcy, jeżeli miało to przysporzyć korzyści lub wyrządzić szkodę konkurentowi.

Zwracam zawsze uwagę, że działania, które mają na celu utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku również mają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli zastanawialibyśmy się czy przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – tak potwierdzam, to również nieuczciwa konkurencja.

Reklama wprowadzająca w błąd zaliczana jest do czynów nieuczciwej konkurencji

Jeżeli przedsiębiorca wprowadza do obrotu reklamę, która jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, wprowadzająca w błąd, mogąca wpłynąć przez to na decyzję, odwołujące się do uczuć klientów przez wprowadzenie leku, ingerująca w sferę prywatności, wówczas przedsiębiorca również popełnia czyn nieuczciwej konkurencji.

Powyższe to tylko przykłady czynów nieuczciwej konkurencji. Ustawodawca po pierwsze, co zostało wskazane powyżej, w samej ustawie odnosi się do sformułowania „w szczególności”, co powoduje, że czynem nieuczciwej konkurencji mogą być inne czyny, które nie zostały wymienione w ustawie, po drugie, na potrzeby przejrzystości artykułu nie wskazywałem wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji, w tym sprzedaży lawinowej, nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności, czy też niezasadne przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej.

Pamiętajmy, że ustawa poza precyzowaniem, co jest czynem nieuczciwej konkurencji, precyzuje również sankcje, zarówno te cywilne, jak również te karne.

Przedsiębiorca, który doznał czynu nieuczciwej konkurencji może żądać zaniechania niedozwolonych działań przez innego przedsiębiorcę, usunięcia skutków działań, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania korzyści, które inny przedsiębiorca uzyskał czynem nieuczciwej konkurencji, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem polskiej kultury.

Roszczenia cywilne z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji przedawniają się z upływem lat trzech, natomiast bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie dla każdego z naruszeń.

Kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch lub ośmiu, w zależności od naruszonego przepisu

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, każdy, kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji (w zależności od rodzaju naruszenia), podlega karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2, natomiast każdy kto organizuje system sprzedaży lawinowej lub takim systemem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego lub organizacja, której statutowym celem jest ochrona interesów przedsiębiorców.

 

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.

Nie udałoby się nam odpowiedzieć na to pytanie, gdyby nie Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która reguluje kwestie zapobiegania i zwalczania nieuczciwej konkurencji w działalności gospodarczej, w szczególności w produkcji przemysłowej i rolnej, budownictwie, handlu i usługach.

Nieuczciwa konkurencja to każde działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami

Ustawa wprowadza pojęcie czynu nieuczciwej konkurencji, precyzując, iż czynem nieuczciwej konkurencji będzie działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta.

Ustawodawca zawarł w ustawie jedynie tzw. katalog otwarty czynów nieuczciwej konkurencji o czym świadczy zwrot „w szczególności” i tak w szczególności czynem nieuczciwej konkurencji będzie wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi. Wszystkie wymienione przykłady to nieuczciwa konkurencja.

Oznaczenie przedsiębiorstwa, które wprowadza w błąd zaliczane jest do czynów nieuczciwej konkurencji

Zdecydowanie czynem nieuczciwej konkurencji będzie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd, co do tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła skrótu literowego lub innego charakterystycznego wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa. Podobnie będzie z nazwiskiem przedsiębiorcy – jeżeli przykładowo w wyniku splotu zdarzeń dwie osoby w Polsce będą miały takie samo nazwisko (przykładowo Gessler) i druga osoba w wyniku wypracowanej marki tej pierwszej osoby, chciałaby swoją markę zbudować w oparciu o ten sam przedmiot działalności, wówczas działanie takie mogłoby zostać uznane przez UOKiK jako nieuczciwa konkurencja.

Nieprawdziwe oznaczenie geograficzne, które wprowadza w błąd zaliczane jest do czynów nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie również opatrywanie towarów i usług fałszywym lub oszukańczym oznaczeniem geograficznym, wskazującym bezpośrednio, albo pośrednio nieprawdziwy kraj pochodzenia towaru. Jednoznacznie ustawodawca chciał uchronić nabywcę produktu przed pokusami nieprawdziwego oznaczenie geograficznego. Zasadniczo, jeżeli produkt powstał w Chinach powinien być oznaczony jako wyprodukowany w Chinach.  

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie oznaczenie towarów lub usług, albo jego brak, które mogą wprowadzić klientów w błąd, co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Sprawdź jak zachować się na sali rozpraw.

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa to również czy nieuczciwej konkurencji

Często w stopkach mailowych możemy zauważyć klauzulę informacyjną wynikającą z art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, mianowicie czynem nieuczciwej konkurencji będzie również ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Ustawodawca zdefiniował, iż pozyskaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jest nieuczciwa konkurencja, gdy następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi.

Namawianie pracowników cudzej firmy do działania lub zaniechania działania to również czyn nieuczciwej konkurencji

Czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osoby świadczącej na rzecz przedsiębiorcy pracę, na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych, względnie innych obowiązków umownych. 

Na pewno jako czyn nieuczciwej konkurencji UOKiK będzie tratował naśladowanie gotowego produktu, które polega na tym, że kopiowana, zewnętrzna postać produktu może wprowadzić w błąd co do tożsamości producenta, bądź produktu.

Zastanawiasz się jak zwalczyć nieuczciwą konkurencję? Nasza kancelaria adwokacka Ci w tym pomoże.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji to nieuczciwa konkurencja

Czynem nieuczciwej konkurencji będzie również rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o swoim lub innym przedsiębiorcy, jeżeli miało to przysporzyć korzyści lub wyrządzić szkodę konkurentowi.

Zwracam zawsze uwagę, że działania, które mają na celu utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku również mają znamiona czynu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli zastanawialibyśmy się czy przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – tak potwierdzam, to również nieuczciwa konkurencja.

Reklama wprowadzająca w błąd zaliczana jest do czynów nieuczciwej konkurencji

Jeżeli przedsiębiorca wprowadza do obrotu reklamę, która jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, wprowadzająca w błąd, mogąca wpłynąć przez to na decyzję, odwołujące się do uczuć klientów przez wprowadzenie leku, ingerująca w sferę prywatności, wówczas przedsiębiorca również popełnia czyn nieuczciwej konkurencji.

Powyższe to tylko przykłady czynów nieuczciwej konkurencji. Ustawodawca po pierwsze, co zostało wskazane powyżej, w samej ustawie odnosi się do sformułowania „w szczególności”, co powoduje, że czynem nieuczciwej konkurencji mogą być inne czyny, które nie zostały wymienione w ustawie, po drugie, na potrzeby przejrzystości artykułu nie wskazywałem wszystkich czynów nieuczciwej konkurencji, w tym sprzedaży lawinowej, nieuzasadnione wydłużanie terminów płatności, czy też niezasadne przekazywanie informacji do Biura Informacji Gospodarczej.

Pamiętajmy, że ustawa poza precyzowaniem, co jest czynem nieuczciwej konkurencji, precyzuje również sankcje, zarówno te cywilne, jak również te karne.

Przedsiębiorca, który doznał czynu nieuczciwej konkurencji może żądać zaniechania niedozwolonych działań przez innego przedsiębiorcę, usunięcia skutków działań, złożenia oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia wyrządzonej szkody, wydania korzyści, które inny przedsiębiorca uzyskał czynem nieuczciwej konkurencji, zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny związany ze wspieraniem polskiej kultury.

Roszczenia cywilne z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji przedawniają się z upływem lat trzech, natomiast bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie dla każdego z naruszeń.

Kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch lub ośmiu, w zależności od naruszonego przepisu

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, każdy, kto dopuszcza się czynu nieuczciwej konkurencji (w zależności od rodzaju naruszenia), podlega karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności do lat 2, natomiast każdy kto organizuje system sprzedaży lawinowej lub takim systemem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności do lat 8. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego lub organizacja, której statutowym celem jest ochrona interesów przedsiębiorców.

 

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.