Tarcza antykryzysowa 2.0 – Kolejna forma wparcia przedsiębiorców w czasie pandemii – dopłaty dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Tarcza Antykryzysowa i nowe możliwości dla przedsiębiorców. Z jakich instrumentów mogą skorzystać przedsiębiorcy z jednoosobowych firm w związku z Tarczą antykryzysową 2.0 ?

 • Świadczenie postojowe,
 • bezzwrotne dofinansowanie kosztów działalności
 • niskooprocentowana mikropożyczka (opisaliśmy ja w oddzielnym artykule)

Może się o nie ubiegać więcej przedsiębiorców, bo ostatecznie zrezygnowano z progu dochodowego przy świadczeniu postojowym i z wymogu zatrudniania pracowników przy ubieganiu się o pożyczkę z Funduszu Pracy.

Podstawą udzielenia pomocy jest; ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU poz. 374) zmieniona od 18.04.2020 na mocy ustawy z 16.04.2020 o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU poz. 695, tzw. tarcza 2.0).

Wniosek o dofinansowanie do pensji pracowników składa się do starosty, właściwego dla swojej siedziby bądź miejsca pracy pracowników (za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy). Dotacja obejmuje dofinansowanie zarówno części kosztów wynagrodzeń pracowników, jak też należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – Komu przysługuje świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą ?

Tarcza Antykryzysowa 2.0, to kolejna propozycja rządu na pomoc dla przedsiębiorców. Przysługuje osobie fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców lub przepisów szczególnych (w tym wspólnikowi spółki cywilnej o statusie osoby fizycznej), która spełnia łącznie poniższe warunki (nowy art. 15zq ustawy):

 1. nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,
 2. mieszka w Polsce oraz jest polskim obywatelem, obywatelem państwa UE, EFTA czy Szwajcarii mającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu albo innego kraju, ale przebywającym w Polsce legalnie,
 3. rozpoczęła wykonywanie działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 r.
 4. w następstwie COVID-19 doszło do przestoju w tej działalności,
 5. złożyła wniosek o świadczenie postojowe do ZUS.
 6. zrealizowała jeden ze scenariuszy:
 • nie zawiesiła działalność gospodarczą, a przychód z niej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ŚP spadł co najmniej o 15% w stosunku do osiągniętego jeszcze w poprzednim miesiącu (tarcza 2.0 wyeliminowała kolejny warunek odnoszący się do tego przychodu, który nie mógł przekroczyć 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie ustawy emerytalnej, obowiązującego w dniu zgłoszenia wniosku; zakładając złożenie wniosku w kwietniu 2020, przychód z działalności gospodarczej z marca nie mógł być wyższy niż 15 595,74 zł), albo
 • zawiesiła działalność gospodarczą po 31 marca 2020 r.

Z ustawy wynika, że wniosek taki należy złożyć najpóźniej w ciągu 3 mies. od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Biorąc jednak pod uwagę, że warunek co do spadku przychodów i ich maksymalnej wysokości odnosi się do przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, wskazane jest jak najszybsze jego składanie – koniecznie w miesiącu następnym po spełnieniu tego warunku. Zapis w ustawie, że przedsiębiorca ma na to czas do końca 3 miesięcy po ustaniu stanu epidemii, może wprowadzać w błąd, bo nie wiadomo, czy za miesiąc poprzedzający wniosek spełni on warunek odnoszący się do przychodów.

Dofinansowania do pensji pracowników w czasie pandemii koronawirusa nie przysługują w części, w której te same koszty zostały, albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Świadczenie postojowe (pochodzące z zasobów Funduszu Pracy) wynosi zasadniczo 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r, czyli 2080 zł, a dla osób rozliczających się według karty podatkowej i korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego od VAT (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) – 50% tej podstawy, czyli 1300 zł (jednocześnie do tej kategorii przedsiębiorców nie stosuje się wymogów pkt 3 oraz pkt. 5 lit. a i b powyżej).

W razie zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia przysługuje jedno świadczenie (nowy art. 15zr specustawy). Nie dokonuje się z niego egzekucji ani potrąceń. Świadczenie postojowe jest wypłacane najwyżej 3-krotnie.

Wniosek składa się drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikami), podając m.in. dane uprawnionego, informację o spadku przychodu i nieprzekroczeniu górnego pułapu przychodu oraz inne, niezbędne do ustalenia świadczenia postojowego. ZUS wypłaca świadczenie postojowe niezwłocznie po wyjaśnieniu wątpliwości, na rachunek płatniczy wnioskodawcy w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy.

Wzory wniosków o świadczenie postojowe dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą i wykonawcy znajdują się na stronie internetowej ZUS.

Kolejne świadczenie postojowe przyznaje ZUS na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy wykazującego, że sytuacja materialna podana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia.

Świadczenie postojowe dla wykonawców cywilnych

Świadczenie postojowe należy się również osobie zatrudnionej na umowę agencyjną, zlecenia lub inną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu, oraz o dzieło, jeżeli łącznie spełnia ww. warunki wskazane w pkt 1 i 2, a ponadto:

 • zawarła umowę cywilną przed 1 kwietnia 2020 r. (a nie przed 1.02.2020 jak dotychczas),
 • doszło do przestoju w działalności zamawiającego,
 • przychód z umowy cywilnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył limitu 15 595,74 zł,
 • płatnik złożył w jej imieniu do ZUS wniosek o świadczenie postojowe.

I w tym przypadku ustawa stanowi, że wniosek może być złożony najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca zniesienia stanu epidemii. Ale podobnie jak w przypadku przedsiębiorców warunek dotyczący przychodów odnosi się do przychodów z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe, wskazane jest więc jak najszybsze jego składanie – koniecznie w miesiącu następnym po spełnieniu tego warunku.

Świadczenie postojowe dla wykonawcy wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia (2080 zł), ale – jeśli w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia wniosku osiągnął on przychody z umów cywilnych niższe od 50% minimalnej płacy (czyli od 1300 zł) – to równa się ono sumie przychodów z tych umów. W razie zbiegu prawa do kilku ŚP należy się jedno świadczenie.

We wniosku o Świadczenie postojowe za zleceniobiorcę czy wykonawcę dzieła podmiot zatrudniający określa: dane osoby uprawnionej, jej rachunek bankowy, dane zleceniodawcy i niezbędne do ustalenia prawa, a także załącza kopię umów cywilnych i oświadczenia potwierdzające:

 • niedojście do skutku z powodu COVID-19 lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności przez zamawiającego,
 • datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z racji tej umowy,
 • uzyskanie przez wykonawcę w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o ŚP przychodu z umowy cywilnej nie wyższego od 300% przeciętnej płacy obowiązującej w miesiącu przekazania wniosku, zakładając, że nastąpiło to w kwietniu 2020 – nie wyższego od 15 595,74 zł,
 • otrzymanie oświadczenia od osoby uprawnionej, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, oraz o wysokości przychodów osiągniętych z innych umów cywilnych.

Zasady przyznawania świadczenia postojowego dla wykonawców są analogiczne jak w przypadku przedsiębiorców. Również dostanie je maksymalnie 3-krotnie. Kolejne świadczenie postojowe przyznaje ZUS na wniosek wykazujący, że sytuacja materialna opisana w ostatnim wniosku nie uległa poprawie, najwcześniej w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty poprzedniego świadczenia.

Tarcza Antykryzysowa, a dofinansowanie kosztów firmy

Starosta może, na podstawie umowy, przyznać osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą dofinansowanie z Funduszu Pracy części kosztów jej wykonywania (art. 15zzc), pod warunkiem, że:

 • nie zatrudnia pracowników (przywołany przepis mówi o pracownikach, więc chodzi o stosunki pracy),
 • zanotowała spadek obrotów w wyniku szerzenia się COVID-19, czyli zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym, lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych kolejnych mies. kalendarzowych, przypadających między 2 stycznia 2020 r. a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z analogicznymi 2 kolejnymi mies. kalendarzowymi roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, gdy 2-miesięczny okres porównawczy zaczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego); musi zatem prowadzić działalność gospodarczą od ponad roku,
 • złożyła wniosek o dofinansowanie powiatowego urzędu pracy (PUP) właściwego dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez jego dyrektora.

Poziom wsparcia zależy od odnotowanego spadku obrotów. Jeżeli wynosi on co najmniej:

 • 30% – dopłata wynosi maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1300 zł),
 • 50% – dopłata wynosi maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (1820 zł),
 • 80% – dopłata wynosi maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia miesięcznie (2340 zł).

We wniosku zainteresowany podaje numer rachunku bankowego oraz pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadcza m.in. że: wystąpił spadek obrotów wskutek epidemii koronawirusa, brak przesłanek do ogłoszenia jego upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego, nie zalega z podatkami i składkami do końca III kwartału 2019, przeznaczy pomoc na sfinansowanie kosztów działalności gospodarczej.

Wnioski o dofinansowanie kosztów działalności gospodarczej można złożyć elektronicznie poprzez stronę internetową PUP bądź za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl.

Dofinansowanie przyznaje starosta, zgodnie z umową, na maksymalnie 3 miesiące przypadające od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów może w rozporządzeniu – biorąc pod uwagę czas trwania epidemii i jej skutki – przedłużyć okres jego wypłaty. Jest ono wypłacane w okresach miesięcznych. Od 18.04.2020 r. przedsiębiorca nie musi już przedstawiać co miesiąc przed jego wypłatą oświadczenia o wykonywaniu działalności w danym miesiącu. Nie można uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Świadczenie postojowe w formie dofinansowania kosztów prowadzenia działalności w ramach programu Tarcza Antykryzysowa, jest możliwe, ale Przedsiębiorca musi prowadzić działalność gospodarczą przez okres, w którym dostaje dofinansowanie, pod rygorem zwrotu otrzymanej pomocy bez odsetek, proporcjonalnie do okresu niewykonywania działalności gospodarczej, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. Zrezygnowano z nakazu wykonywania działalności gospodarczej również w okresie bezpośrednio po zaprzestaniu pobierania dotacji, przez czas równy okresowi ich otrzymywania.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.