Przekształcenie spółki to skomplikowany i czasochłonny proces. W trakcie dokonywania zmiany formy prowadzenia przedsiębiorstwa może dojść do sytuacji losowych, które mogą przekreślić możliwość zastosowania tej instytucji. Kodeks Spółek Handlowych przewiduje alternatywną możliwość przekształcenia, która charakteryzuje się m.in. zmniejszonymi kosztami całego procesu oraz przyspieszeniem procesu przekształcenia.

Przekształcenie uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych umożliwia spółkom zmianę formy działalności gospodarczej z zachowaniem swojej tożsamości oraz praw i obowiązków. Artykuł 551 Kodeksu spółek handlowych określa grono podmiotów, które mają prawo skorzystać z przekształcenia.

W inną spółkę handlową może zostać przekształcona spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. W tym miejscu opisywaliśmy aspekty ciągłości praw i obowiązków przekształcanego przedsiębiorcy: https://dowlegal.pl/ciaglosc-praw-i-obowiazkow-w-procesie-przeksztalcenia-przedsiebiorcow-aspekty-praktyczne/. Poza spółkami prawa handlowego przepisy dopuszczają przekształcenie spółki cywilnej oraz transformacje jednoosobowego przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEiDG w spółkę kapitałową (sp. z o.o. lub S.A.). Jedyne ograniczenie katalogu podmiotów ze zdolnością do przekształcenia działalności gospodarczej zostało uregulowane w artykule 551 § 3 K.S.H. Na mocy tego przepisu nie można przekształcać spółek w likwidacji, które rozpoczęły podział majątku oraz spółek w upadłości.
Przeprowadzenie przekształcenia podmiotowego, wiąże się z dokonaniem wielu czynność przez spółkę potrzebującą dokonać zmiany organizacji swojej działalności. Ze względu na ich charakter, proces przekształcenia potrafi trwać nawet kilka miesięcy, a przy okazji generować dodatkowe koszty.

„Przekształcenie uregulowane w Kodeksie Spółek Handlowych umożliwia spółkom zmianę formy działalności gospodarczej z zachowaniem swojej tożsamości oraz praw i obowiązków”

Kto może skorzystać z uproszczonej procedury przekształcenia?

Przedsiębiorcy uprawnieni do skorzystania z tej alternatywy przede wszystkim muszą prowadzić działalność gospodarczą w jednej z następujących form spółki:

 • Spółka jawna – na podstawie art. 572 K.S.H. przeprowadzenie uproszczonego przekształcenia w spółkę kapitałową jest możliwe, jeżeli wszyscy wspólnicy prowadzili sprawy spółki.
 • Spółka partnerska – analogicznie do spółki jawnej, na podstawie art. 582 K.S.H., spółka partnerska, w której żaden partner nie został wyłączony z zarządzania przedsiębiorstwem ma możliwość skorzystania z uproszczonej zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej na inną spółkę osobową.
 • Spółka komandytowa – jeżeli w spółce komandytowej wszyscy komandytariusze wspólnie z komplementariuszami mają prawo do prowadzenia spraw spółki wtedy przekształcenie w uproszczonej formie również będzie możliwe.
 • Spółka cywilna – wspólnicy będący stronami umowy spółki cywilnej w myśl art. 865 § 1 Kodeksu cywilnego, są uprawnieni, a zarazem zobowiązani do prowadzenia spraw spółki.

Z powyższego wynika, iż podstawowym wymogiem jaki należy spełnić, żeby móc wykorzystać instytucje uproszczonego przekształcenia jest prowadzenie spraw spółki przez wszystkie osoby zrzeszone umową spółki. W spółce, w której każdy wspólnik kieruje jej działaniem i prowadzi jej sprawy dopuszczalne będzie zatem skorzystania z prostszej formy zmiany działalności gospodarczej.

„Procedura uproszczonego przekształcenia nie wymaga sporządzenia planu przekształcenia”

Może pojawić się pytanie, jak udokumentować fakt, że spółka jest prowadzona przez każdego wspólnika? Najlepszym rozwiązaniem będzie zamieszczenie w umowie spółki zapisu stanowiącego, że każdy wspólnik dysponuje prawem do prowadzenia spraw spółki. Organ badając możliwość skorzystania z uproszczonej procedury przekształcenia nie będzie miał na uwadze realnego wkładu pracy wspólnika na rzecz prowadzonego wspólnie przedsiębiorstwa, a jedynie dokumentację spółki, z której wynika, że jest on uprawniony do prowadzenia spraw tego bytu prawnego.

Na czym polegają przewidziane uproszczenia w procedurze przekształcenia?

W porównaniu z klasyczną ścieżką, jaką należy podjąć w celu zmiany formy działalności gospodarczej, uproszczona procedura nie przewiduje pewnych elementów oraz czynności charakterystycznych dla tego procesu.

 • Brak Planu przekształcenia
  Procedura uproszczonego przekształcenia nie wymaga sporządzenia planu przekształcenia uregulowanego w art. 557 oraz 558 K.S.H. Jedynym obligatoryjnym elementem w tej materii będzie z przygotowanie załączników do planu przekształcenia określonych w art. 558 § 2 K.S.H.
 • Ograniczona rola biegłego rewidenta
  Przedmiotem badania audytora będzie tylko wycena aktywów i pasywów spółki przekształcanej. Wyznaczenie biegłego rewidenta oraz badanie planu przekształcenia w procedurze przekształceniowej jest czasochłonnym procesem. Termin, w jakim rewident bada plan wynosi do dwóch miesięcy. Ograniczenie audytu wyłącznie do wyceny aktywów i pasywów spółki znacznie przyśpieszy cały proces.
 • Brak zawiadomienia wspólników o przekształceniu

Kodeks Spółek Handlowych nakłada obwiązek powiadomienia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki. Zgodnie z art. 560 K.S.H. zawiadomienie musi być dwukrotne. Pierwsze w terminie nie późniejszym niż miesiąc przed dniem planowanego podjęcia uchwały a drugie w odstępie nie krótszym nić dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Uproszczona procedura pomija tę czynność. Nie ma potrzeby zawiadamiania wspólników o zamiarze przekształcenia, skoro każdy z nich prowadzi sprawy spółki i doskonale zdaje sobie sprawę z podejmowanych przez spółkę decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe zalety uproszczonego przekształcenia uregulowanego w Kodeksie Spółek Handlowych skorzystanie z tej instytucji wydaje się idealną alternatywą dla spółek, w których prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja leży w materii wszystkich wspólników. W spółkach prowadzonych tylko przez niektórych wspólników, uproszczone przekształcenie będzie wymagało w pierwszej kolejności dokonania stosownych zmian w treści umowy spółki. Można tego dokonać poprzez podjęcie uchwały. Stosowanie do art. 9 K.S.H. zmiany postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zajmujemy się procesami przekształceń przedsiębiorców w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz procesami przekształceń spółek w inne spółki. Działamy w centrum Warszawy, niemniej działalność prowadzimy na terenie całej Polski.
Jeżeli istnieje potrzeba skonsultowania możliwych scenariuszy przekształcenia, z chęcią udzielimy takich informacji.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.