Kary umowne elementem koniecznym każdej umowy…

Kary umowne elementem koniecznym każdej umowy…

Karę umowną zastrzega się, na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, bez względu na to, czy świadczenie miało polegać na działaniu, czy też zaniechaniu. Zatem jest to obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy.