Ochrona wspólników mniejszościowych

w umowach spółek kapitałowych

Ochrona wspólników mniejszościowych w spółkach kapitałowych, to bardzo istotny element zawierania umów wspólników. Często wspólnicy nieposiadający większości udziałów odczuwają, że nie mają znaczącego wpływu na decyzje, oraz fakt prowadzenia oficjalnych spraw spółki. Nie posiadając decydującego głosu i możliwości podejmowania kluczowych decyzji, wspólnicy mniejszościowi, nie posiadają faktycznego wpływu na większość decyzji podejmowanych w spółce, ja jedynie są o nich często informowani.

Nie zawsze musi to oznaczać, że wspólnicy mniejszościowi nie mają na nic wpływu. Prawo Kodeksu Spółek Handlowych przyznaje wspólnikom mniejszościowym pewien pakiet instrumentów, które umożliwiają im chronić swoje prawa i egzekwować je w skuteczny sposób. Najważniejszym elementem współpracy między wspólnikami, jest odpowiednio skonstruowana umowa, która dzięki odpowiednim klauzulom i postanowieniom, może przynieść dodatkowe zabezpieczenia i ochronę wspólnikom mniejszościowym, na wypadek różnego rodzaju sporów, które często mogą wynikać z różnorodnych decyzji podejmowanych przez zarząd posiadający większość udziałów w spółce kapitałowej.

Ochrona wspólników mniejszościowych jako konieczność przy zawieraniu umów spółki

Ochrona wspólników mniejszościowych, to bardzo ważny element umów dowolnej spółki kapitałowej, ponieważ ochrania interesy wspólników posiadających mniejszość udziałów w firmie, a tym samym nie stoją po stronie, która może decydować i podejmować ważne decyzje.

Coraz częściej czytamy, że prawa wspólników mniejszościowym będą rozszerzone o nowe postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych. Jakie prawa przysługują wspólnikom mniejszościowym?

– Prawo żądania zwołania zgromadzenia wspólników
– Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników
– Prawo do kontroli w spółce
– Badanie działalności spółki przez biegłego rewidenta

Ochrona wspólników mniejszościowych w spółkach kapitałowych najczęściej wymagana jest, w przypadku zaistnienia sporów, wynikających z odmienności zdań wspólników spółki lub ze względu na decyzje podejmowane przez wspólników posiadających większościowy pakiet udziałów, a więc również głos decyzyjny w sprawach związanych z działaniem i prowadzeniem spółki. Jako Kancelaria Adwokacka z Warszawy pomagamy naszym klientom w dochodzeniu swoich praw wspólnika mniejszościowego, w łagodzeniu sporów i sporządzaniu umów wspólników spółki, które będą satysfakcjonujące dla każdej strony, oraz ochronią wspólnika mniejszościowego i jego prawa, które mu przysługują.