Nowelizacja kodeksu spółek handlowych

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych obowiązująca od 1 marca wprowadziła kolejne ułatwienia w tzw. “Pakiecie MŚP”

Mają na uwadze nowelizację Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244), chcielibyśmy w niniejszym tekście zaprezentować główne zmiany dotyczące Kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2019 r.

jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej

Nowelizacja kodeksu spółek kapitałowych sprawia wrażenie, że pewne zmiany noszą znamiona kosmetycznych, pewne będą realnymi uproszczeniami, natomiast pewna kategoria zmian to zmiany zupełnie zmieniające sposób myślenia o instytucjach wpisanych od lat w kodeks spółek handlowych.

Osobiście do najważniejszych zmian zaliczyłbym:

 • Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji – od czasu nowelizacji zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji wymaga zawarcia umowy przez wspólników (zatem należy liczyć się z jednomyślnością wspólników). Przepisu nie stosuje się do umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartej zgodnie z art. 1571.
 • Dzień dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień powzięcia uchwały o podziale zysku.
 • Rezygnacja ostatniego członka zarządu zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i również w spółce akcyjnej. Zgodnie z dyspozycją jednakowo art. 202 KSH oraz 369 KSH (ten ostatni dotyczy spółki akcyjnej), jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 2331, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników (w spółce akcyjnej członek zarządu składa rezygnację radzie nadzorczej, natomiast w przypadku gdyby żaden mandat w radzie nadzorczej nie został obsadzony, wówczas członek zarządu składa rezygnację akcjonariuszom, zwołując jednocześnie walne zgromadzenie). Powyższa sytuacja może mieć miejsce nie tylko w przypadku złożenia rezygnacji przez ostatniego członka zarządu, ale również przez wszystkich członków zarządu, którzy w tym samym momencie złożyli rezygnację.
 • Pełnomocnictwo w księdze protokołów – nowe brzmienie przepisu jest następujące: „Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów”. Tak jak nie ulegnie zmianie praktyka dotycząca konieczności wykazania dokumentu pełnomocnictwa w oryginale, tak zmianie ulegnie metoda archiwizacji tego dokumentu, albowiem w księdze protokołów pełnomocnik będzie mógł złożyć kopię takiego dokumentu. To, co w praktyce może wyglądać na zmianę kosmetyczną, tak w praktyce stanowi ułatwienie dla pełnomocników, którzy w imieniu mocodawcy stawiają się na zgromadzenia wspólników przedmiotowej spółki – możemy sobie wyobrazić sytuację, że do czasu odwołania pełnomocnictwa, pełnomocnik na kolejnych zgromadzeniach wspólników będzie decydował na podstawie pierwotnego pełnomocnictwa.
 • Uchwały na zwyczajnych zgromadzeniach wspólników podejmowane w trybie obiegowym – został uchylony § 4 w art. 231, który po wykreśleniu będzie umożliwiał podjęcie uchwał w przedmiocie:
  – rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki;
  – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  – powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, jeżeli zgodnie z art. 191 § 2 sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji zgromadzenia wspólników;
  – udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

Nowelizacja wprowadza możliwość uczestniczenia na zgromadzeniach wspólników wyłącznie na podstawie okazanego oryginału, jednak do księgi protokołów składa się wyłącznie kopię tego pełnomocnictwa

 • Dodatkowo warto nadmienić, że tzw. pakiet MŚP, swoją nowelizacją objął również Kodeks cywilny, który w pewnym zakresie dotyczy działalności osób prawnych, stąd według mnie wymaga przytoczenia w tym miejscu. Aktualnie, po nowelizacji art. 39. § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż jeżeli zawierający umowę jako organ osoby prawnej nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres, ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę prawną, w której imieniu umowa została zawarta. W stanie sprzed nowelizacji osoba poszkodowana mogła domagać się zwrotu tego co przekazała osobie nieumocowanej w wykonaniu umowy oraz naprawienia szkody.

Pełna treść aktu znajduje się w poniższym linku: tutaj

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.