Cena transakcyjna (określana też jako cena transferowa) to cena przedmiotu transakcji zawieranej pomiędzy podmiotami powiązanymi w rozumieniu przepisów prawa podatkowego dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług (art. 3 pkt 10 Ordynacja Podatkowa).

Do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych są zobowiązani podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro.

Powyższa definicja w zakresie pojęcia podmiotów powiązanych odsyła do przepisów materialnego prawa podatkowego, które wskazują, że powiązania występują, jeżeli osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej bierze udział bezpośrednio, lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem, lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa. Zapis dotyczy zarówno podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski (podmioty krajowe), jak i poza terytorium Polski (podmioty zagraniczne), jeżeli są one powiązane z podmiotami krajowymi (art. 11 Ustawy o CIT analogicznie art. 25 Ustawy o PIT). Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25%.

Dokumentacja transakcji

Do sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych są zobowiązani podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000 euro lub podatnicy dokonujący, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty należności na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, w przypadku przekroczenia progu obrotów w wysokości 20.000 euro. Podstawowa wersja dokumentacji cen transferowych (tzw. dokumentacja lokalna) obejmuje poza elementami, które stanowią obowiązkową część dokumentacji cen transferowych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, dodatkowo m.in. wskazanie rodzaju i przedmiotu transakcji (lub innych zdarzeń), dane finansowe, dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji, wskazanie metody i sposobu kalkulacji dochodu (straty) podatnika wraz z uzasadnieniem ich wyboru, w tym algorytmu kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji oraz sposobu wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika.

Ponadto w przypadku podatników których przychody lub koszty, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10.000.000 euro albo podatników posiadających udziały w spółce niebędącej osobą prawną, której przychody lub koszty przekroczyły w poprzednim roku obrotowym równowartość 10.000.000 euro, dokumentacja powinna zawierać dodatkowo opis tzw. ,,analizy danych porównawczych”, wykorzystanych do kalkulacji rozliczeń wraz z podaniem źródła tych danych. (

Dokumentacja lokalna wraz z analizą danych porównawczych (jeśli jest wymagana) za dany rok powinny być sporządzone nie później niż do dnia upływu terminu określonego dla złożenia rocznego zeznania, z wyjątkiem opisu danych finansowych, który sporządza się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną.

Organ podatkowy może wystąpić do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza limitów określonych powyżej, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej. Żądanie powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń. Podatnik jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia takiego żądania.

Jeżeli organ podatkowy określi dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, a podatnik nie przedłoży temu organowi dokumentacji podatkowej – różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez organ podatkowy opodatkowuje się stawką 50% (art. 19 ust. 4 Ustawy o CIT).

w przypadku podatników których przychody lub koszty, przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 10.000.000, dokumentacja powinna zawierać dodatkowo opis tzw. ,,analizy danych porównawczych.

Niewykonanie obowiązkowej dokumentacji podatkowej cen transferowych oprócz zagrożenia zastosowania przez organy sankcji podatkowych, wiąże się również z możliwością stosowania przez ww. organy sankcji karno – skarbowych i karnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Jeżeli po przeczytaniu tego wpisu uważasz, że może on pomóc innym osobom, mamy prośbę o jego udostępnienie, co na pewno będzie dla nas stanowiło zdecydowaną motywację do dalszego rozwoju tego miejsca…

Spodobał Ci się nasz artykuł? Przeczytaj podobne wpisy

Rafał Olejnik

Rafał Olejnik

Adwokat, Partner zarządzający kancelarią Dowlegal. Wieloletni praktyk. Doradca zarządów wielu spółek, w tym spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Pasjonat ochrony interesów członków zarządu (czasem jednak stający po drugiej stronie) oraz właścicieli działalności gospodarczych, który stoi na stanowisku, że priorytetem dla każdego przedsiębiorcy powinna być konieczność ochrony tak interesu spółki, którą zarządza, jak też, a może przede wszystkim, interesu osobistego.